Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

 

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA

 

 

1. O katalogu

Naziv organa: Slovenski šolski muzej

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Datum prve objave kataloga: 18.12.2009

Datum zadnje spremembe: Maj 2021

Dostopnost kataloga:

 • fizični dostop - v prostorih muzeja, tajništvo,  vsak  delovni dan  od 9. do  13. ure 
 • internetni dostop:  po prenovi internetnih strani (trenutno še ni na internetu).

Postopek za dostop do informacij javnega značaja:

Postopek je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.

Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.

Veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja:

 

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:

 

direktor: mag. Stanko Okoliš 
tel in faks.: +386 (01) 251 30 24
e-pošta: stane.okolis@guest.arnes.si

 

2. Podatki o zavodu

Naziv in sedež: Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

tel. in faks: +386 (01) 251 30 24
mobitel: +386 (01) 31 299 676
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si

Uradna spletna stran: www.ssolski-muzej.si

 

Ustanovitelj: Republika Slovenija

V ustanovnem sklepu je tudi opis dejavnosti in poslanstva zavoda.

Vpis v sodni register: 10016300

Matična številka: 5052033

Davčna številka: 38442663

Šifra dejavnosti: 91.020

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš, direktor muzeja

Število zaposlenih: 14

 

 

2.1. Organi zavoda:

Svet Slovenskega šolskega muzeja, konstituiran 12.10.2021

 

Člani sveta:


Predstavniki ustanovitelja 
1. Maja Krušič Šega - članica //MIZŠ
2. dr. Damjan Hančič - član // MIZŠ
3. dr. Matija Ogrin - član // MK


Predstavnik kulturniške zbornice Slovenije:
1. dr. Marko Štepec - član, predsednik sveta  // Muzej novejše zgodovine Slovenije

Predstavnik zaposlenih:
1. Anton Arko - član, namestnik predsednika // SŠM

 

2.2. Ustanovitev in razvoj muzeja

Slovenski šolski muzej v Ljubljani je eden od najstarejših muzejev na Slovenskem. Med muzeji, ki se ukvarjajo s posebnimi ali specialnimi področji človekovega ustvarjanja, pa sploh najstarejši. Ker v svojem delovanju ob ustanovitvi leta 1898 ni bil teritorialno vezan na takratno upravno razdelitev, kot so bili starejši Deželni muzej v Ljubljani (1821) ali mestna muzeja v Celju (1882) in na Ptuju (1893), je tudi prvi vseslovenski muzej. S prirejanjem razstav šolskih učil, ob katerih je ideja o ustanovitvi šolskega muzeja rasla, se je med slovenskim učiteljstvom že pred ustanovitvijo pojavilo zanimanje za preučevanje preteklosti šolstva in pedagogike na celotnem slovenskem narodnem ozemlju.

Ustanovitev Slovenskega šolskega muzeja je povezana z večjim stanovskim in nacionalnim zavedanjem učiteljstva. Pobudo za ustanovitev je dal ljudsko-šolski učitelj Jakob Dimnik iz Ljubljane, ki si je prizadeval, da bi tudi Slovenci imeli ustanovo, ki bi prikazovala razvoj šolstva in delo učiteljstva. Ob praznovanju 50 letnice vladanja cesarja Franca Jožefa leta 1898 je Zaveza slovenskih učiteljskih društev na letnem zborovanju skupaj s priložnostno razstavo učil na njegov predlog  ustanovila tudi  vseslovenski šolski muzej. 

Po prvi svetovni vojni je napredek šolstva narekoval potrebo po obnovitvi muzeja, v katerem bi zbrali dokumente za natančno sliko o stanju šolstva. Do obnovitve pa kljub temu še ni prišlo. V tridesetih letih je zamisel o obnovitvi muzeja ponovno oživel dr. Karel Ozvald, podprl pa jo je pedagoški vodja poskusne šole v Ljubljani Rudolf Kobilica. Na njegovo pobudo je prosvetni oddelek banske uprave 27. maja 1938 s posebnim odlokom ustanovil Muzej slovenskega šolstva, ki od tedaj kot samostojen zavod deluje neprekinjeno do danes.

V muzeju je na ogled stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja do konca 90. let 20. stoletja. Vsako leto je pripravljenih ena ali več tematskih razstav s področja šole in šolske zgodovine, vsako razstavo pa spremljajo tudi bogati razstavni katalogi. Na ogled je tudi posebej prirejena učilnica iz konca 19. stoletja. Slovenski šolski muzej izdaja strokovno revijo Šolska kronika - zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje (samostojno od leta 1992), edino slovensko revijo, ki se ukvarja z zgodovino in tradicijami slovenskih učiteljev, učiteljskih društev ter s slovenskim šolstvom nasploh.

Kratke informacije o zgodovini muzeja, muzejskih zbirkah, fototeki, knjižnici ter celoten seznam zaposlenih so objavljeni na internetni strani muzeja: http://www.ssolski-muzej.si/slo/.

 

3. Predpisi z delovnega področja zavoda

- Zakon o varstvu  kulturne  dediščine  (Ur.l. RS 16/2008, 123/2008)

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Ur.l. RS, št. 12/1996 (23/1996 popr.) Spremembe: Ur.l. RS, št. 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I-68/98-42, 108/2002, 14/2003-UPB1, 34/2003, 55/2003-UPB2, 79/2003, 115/2003-UPB3, 65/2005, 98/2005-UPB4, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.)

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.  96/02, Ur.l. RS, št. 123/2006-ZFO-1, 7/2007 Odl.US: U-I-35/04-11, 53/2007, 65/2007 Odl.US: U-I-276/05-11, 77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17)

- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Ur.l. RS, št. 110/2008, 32/2009)
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008 - 2011 /ReNPK0811/
(Ur.l. RS, št. 35/2008)
- Zakon o javnih  uslužbencih(Uradni list RS, št. 56/2002, 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15, 113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10, 32/2006-UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US: U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008)
- Kolektivna  pogodba za  kulturne  dejavnosti (Ur. l. RS 45/94, 39/96, 82/99, 102/2000, 52, 64/2001- 49. in 50. čl, UL RS 32/2009)
- Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS (  UL RS 60/08)
- Zakon o  delovnih  razmerjih (Ur. l. RS 42/2002, člena 214. in 216. in 103/07, 45/2008-ZArbit)
- Zakon  o  varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 59/99, Ur.l. RS, št. 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1)

 

 

4. Seznam sprejetih strateških dokumentov

 • Letni delovni načrti
 • Poslovna  poročila

5. Seznam vrst storitev

Storitve za uporabnike muzejskega, fotografskega in arhivskega gradiva

- možnost pregleda gradiva

- izdelava reprodukcij gradiva za raziskovalne in upravne namene 

- izdajanje  potrdil za  upravne  namene

- možnost izposoje muzejskih predmetov in njihovih reprodukcij

 

Storitve za zainteresirano javnost

- priprava razstav s katalogi, predavanj, delavnic,  seminarjev, konferenc

- vodstva za organizirane skupine

- pedagoška dejavnost (muzejske učne ure, delavnice)

 

6. Seznam javnih evidenc

- evidenca muzejskih zbirk

- evidenca  knjig in revij v specialni  knjižnici

- evidenca zaposlenih

 

7. Seznam izdanih publikacij

- muzejska revija Šolska kronika: http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php

- ostale publikacije (do leta 2004): http://www.ssolski-muzej.si/slo/publications.php

- ostale publikacije (od leta 2005):

 • Zrelostna izkušnja. Matura X let. Razstava ob desetletnici splošne mature v Sloveniji, 1994/95-2004/05. Razstavni katalog – zloženka št. 86, 2005, 8 str. (urednica  M. Balkovec Debevec).
 • Stara škola novu tuče. Od straha božjega do dječjih prava (Katalog izložbe SŠM v HŠM – razstavni katalog SŠM 83), Ljubljana – Zagreb 2005, 32 str., Predstavitveni zvezek Šolske kronike (urednik mag. B. Šuštar).
 • Pedagog Peter Musi 1799-1875, razstavni katalog - zloženka št. 85, 2005, 8 str. (urednik mag. B. Šuštar).
 • Muzej v otroških očeh, 2006 (zloženka).
 • Hiše učenosti na Slovenskem na starih razglednicah, 2006 (katalog).
 • Hiše učenosti na Slovenskem na starih razglednicah, 2006 (zloženka).
 • Blaž Kocen in začetki pouka geografskih vsebin in geografije med Slovenci, razstavni katalog, Ljubljana: Slovenski šolski muzej 2007, 120 str. (urednik mag.  Stane Okoliš).
 • Edina tema je neznanje, razstavni katalog - zloženka, Ljubljana: Slovenski šolski muzej 2007 (urednik dr. Branko Šuštar).
 • Radosti v starih šolskih klopeh, zloženka, Ljubljana: Slovenski šolski muzej 2007 (urednica Mateja Ribarič).
 • Učitelj v novi družbeni stvarnosti med 1945 in 1963, razstavni katalog – zloženka 94, Ljubljana: Slovenski šolski muzej 2007 (urednica mag. Marjetka Balkovec Debevec).
 • Radosti v starih šolskih klopeh, predstavitvena brošura, Ljubljana: Slovenski šolski muzej 2007, 24 str. (urednica Mateja Ribarič).
 • Šola pod Everestom, razstavni katalog / zloženka št. 94, Slovenski šolski muzej 2008 (Mateja  Ribarič).
 • Učila in učni pripomočki na podružničnih šolah skozi več kot pet desetletij, razstavni katalog – zloženka 95, Slovenski šolski muzej 2008 (urednik Branko Šuštar).
 • Pedagoška dejavnost v Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 2008/2009, zloženka št. 96, Slovenski šolski muzej 2008 (Mateja Ribarič)
 • Protestantsko šolstvo na Slovenskem, razstavni katalog / zloženka št. 97, Slovenski šolski muzej 2008 (Valentina Srebot)
 • Koledar 2009, koledar – katalog št. 98, Slovenski šolski muzej 2008, 28 str. (Marjeta Demšar).
 • The History of Education in Slovenia, Slovenian School Museum, Ljubljana 2008, 136 str. (mag. Stane Okoliš).
 • Razstava Šolska moda na fotografijah, razstavni katalog / zloženka št. 99, Slovenski šolski muzej 2009. (mag. Marjetka Balkovec Debevec).
 • Šolski radio skozi čas, razstavni katalog / zloženka št. 100, Slovenski šolski muzej 2009. (Mateja  Ribarič).
 • Pedagoška dejavnost v Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 2009/2010, zloženka št. 101, Slovenski šolski muzej 2009, 24 str. (urednici: Mateja Ribarič, Valentina Tominec).
 • Šolstvo v Ilirskih provincah, razstava ob 200-letnici ustanovitve Ilirskih provinc, razstavni katalog / zloženka 102, Slovenski šolski muzej 2009 (mag. Stane Okoliš).
 • Koledar  Slovenskega šolskega muzeja 2010, koledar / katalog št. 102, Slovenski šolski muzej 2009, 28 str. (uredila Marjeta Demšar).
 • Inovacija najde pot …, razstava inovacijskih projektov vzgojno-izobraževalnih ustanov, razstavni katalog / zloženka 103, Slovenski šolski muzej 2009 (urednik dr. Branko Šuštar).
 •  Zgodovina šolstva na Slovenskem, Slovenski šolski muzej : Ljubljana 2009, 148 str. (mag. Stane Okoliš).
 • Šola iz zemlje. Učenje visokih Andov
 • Pišem, torej sem!
 • Slikanica, moja prva knjiga
 • Zgodbe šolskih zvezkov: pogledi na razvoj šolskih zvezkov
  na Slovenskem od srede 19. stoletja naprej
 • Obleka v šoli (mag. Marjetka Balkovec Debevec)
 • Z vrlino in delom, dr. Franc Močnik ~1814-1892 (ur. MIlojka Magajne)
 • Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri
 • Lingua latina
 • Koledar Slovenskega šolskega muzeja, 2011,
 • Koledar Slovenskega šolskega muzeja, 2012,
 • Koledar Slovenskega šolskega muzeja, 2013,
 • Koledar Slovenskega šolskega muzeja, 2014,
 • Koledar Slovenskega šolskega muzeja, 2015,
 • Pedagoška dejavnost v Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 2010/2011,
 • Pedagoška dejavnost v Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 2011/2012,
 • Pedagoška dejavnost v Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 2012/2013,
 • Pedagoška dejavnost v Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 2013/2014,
 • Pedagoška dejavnost v Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 2014/2015,
 • Pedagoška dejavnost v Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 2015/2016.   

 

8. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Evidenca in podatki arhivskega, dokumentacijskega in knjižnega gradiva.

 

mag. Stanko  Okoliš,
direktor muzeja          

 

                                                       

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway